Về đầu trang

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Quang Minh

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Huỳnh Thị Thanh Tuyền

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Giám Đốc Điều Hành

Ông Nguyễn Hữu Thanh

Phó Tổng Giám Đốc

Ông HONG JONGHANG

Phó Giám Đốc Điều Hành

LÊ BÍCH NGỌC

Phó Tổng Giám Đốc
Giám Đốc Nhân Sự